NOC*NSF Academie voor Sportkader

NOC*NSF Academie voor Sportkader

Over NOC*NSF Academie voor Sportkader

De NOC*NSF Academie voor Sportkader zet zich al meer dan vijftien jaar met succes in voor het opleiden van bestuurders, trainer-coaches, scheidsrechters, vertrouwenscontactpersonen en opleiders van het sportkader. De Academie richt zich op alle doelgroepen die een rol hebben op de sportvereniging.
Kenmerkend voor de opleidingen is dat ze sportgeneriek zijn; opleidingen over onderwerpen die, ongeacht de sport, een belangrijke rol spelen bij elke club of vereniging. Opleidingen gaan bijvoorbeeld over een vereniging besturen met visie of het coachen van specifieke doelgroepen. De sportgenerieke scholingen zijn daarom geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in de sportwereld; van bestuurder tot scheidsrechter en van vrijwilliger tot trainer-coach.

Download brochure

Opleidingen van deze aanbieder

 • Tijdens deze scholingBreng je je sterke én ontwikkelpunten in kaart;Reflecteer je op je eigen rol als trainer;Leer je hoe je je kwaliteiten het beste kunt inzetten, ook in lastige situaties;Ontdek je hoe je sporters meer verantwoordelijkheid kan geven tijdens de training waardoor ze groeien als sporter.

 • Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. De workshop 4 inzichten voor bestuurders biedt jou de handvatten die je nodig hebt om actief met de inzichten aan de gang te gaan.

 • De scholing bestaat uit een online module  en twee contactbijeenkomsten. Deelnemers starten met de online module en als vervolg nemen zij deel aan de bijeenkomsten. Tussen de twee bijeenkomsten door krijgen zij een huiswerkopdracht.  Hiermee wordt een verhoogd leerrendement beoogd. Door docenten voor de bijscholing te informeren over de voorkennis en de leerwensen van de cursisten is de docent nóg beter in staat maatwerk te verrichten. Ook dit kan de leeropbrengst verhogen.

 • Gedurende het traject gaan we dieper in op de volgende punten: kennismaking met bijzonderheden van de doelgroep;inzicht in de huidige situatie op jouw sportclub en welke mogelijkheden er liggen om nog toegankelijker te worden; welke rol kan jouw club innemen binnen het lokale netwerk, o.a. met zorgintermediairs en leefstijlcoaches; samen bepalen hoe jouw sportclub hiermee aan de slag kan, met duidelijke vervolgstappen.

 • Het belang van clubkadercoachingDe Clubkadercoach is hiermee een belangrijke sleutel is voor het verkrijgen van meer vitale sportverengingen met een positieve sportcultuur. Clubkadercoaching (opzetten van trainersbegeleiding) heeft dan ook een prominente plek in het Nationaal Sportakkoord; daarbij wordt nadrukkelijk ook de relatie gelegd naar de uitbreiding van de buurtsportcoachregeling. De inzet van buurtsportcoaches op verenigingen past tegelijkertijd bij één van de belangrijkste beleidspunten van de sport op dit moment: het normaal maken van de inzet van professionals bij het verstevigen van de sportinfrastructuur in Nederland.Waarom is trainersbegeleiding belangrijk?Trainer-coaches spelen een cruciale factor in het sportplezier van kinderen. Een trainer-coach heeft niet altijd een trainersopleiding gevolgd en kan daardoor worstelen met de pedagogisch-didactische kant van het trainerschap. Hoe spreek je een groep sporters aan? Hoe houd je een groep sporters actief? Hoe zorg je dat ze iets leren? Maar vooral, hoe zorg je ervoor dat de sporters plezier hebben tijdens het sporten? Om trainer-coaches te helpen bij dit soort uitdagingen is het van belang hen goed te begeleiden. Maar hoe pak je die trainersbegeleiding als club aan? Het inzetten van een tijdelijke clubkadercoach kan daarbij helpen. De focus van deze clubkadercoach ligt op het opzetten, implementeren en borgen van trainersbegeleiding binnen de clubVoor wie?De opleiding is geschikt voor professionals in de sport; buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en verenigingsondersteuners.Voor meer informatie over clubkadercoaching kan je terecht op www.nocnsf.nl/clubkadercoaching

 • De herziene Code Goed Sportbestuur is ‘principle-based’ en heeft het karakter ‘pas toe én leg uit’. Aan de hand van de vier essentiële principes – verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie – kunnen sportverenigingen via de Code invulling geven aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Dat is van belang om te kunnen zorgen voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt en met plezier kan sporten en bewegen. De herziene Code biedt richtlijnen voor goed sportbestuur en helpt zo om misstanden te voorkomen.

 • Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders boven de 50 jaar graag zou willen sporten, maar dit nog niet doet. Hoe kan jouw sportclub daar mee omgaan, hoe bied je een passend aanbod en hoe bind je deze doelgroep aan jouw vereniging? In de workshop De kansen van 50+ sport gaan we hier uitgebreid op in.

 • Tijdens de workshop:Geven we je inspiratie om jouw vereniging duurzaam in te richten;Bespreken we concrete mogelijkheden als groene stroom (elektriciteit, gas), isolatie(materiaal), zonnepanelen, warmtepomp, LED verlichting, groendak, afval recyclen, watergebruik verminderen;Ontvang je de handvatten om na afloop zelf aan de slag te gaan met verduurzaming.

 • Waaruit bestaat de e-learning? Deze e-learning omvat een reeks video's, best practices en oefeningen, waaronder dilemma's, verdeeld over vijf onderdelen:Zelfscan: Hiermee kunnen besturen hun huidige situatie evalueren.Uitleg over de Code Goed Sportbestuur: Een diepgaande verkenning van de principes en richtlijnen.Toepassing van de vier principes: Praktische voorbeelden en casestudy's om de principes in de praktijk te brengen.Aan de slag: Concrete stappen en actieplannen voor het implementeren van de code binnen een sportclub.Toolbox: Een verzameling van nuttige hulpmiddelen en bronnen om besturen te ondersteunen bij het naleven van de code.

 • Tijdens de scholing ‘Een beetje opvoeder’ wordt uitgebreid stil gestaan bij pedagogische en didactische aspecten van een training waar trainer-coaches mee te maken krijgen. Op die manier kan jij jouw trainingen zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de belevingswereld, beweegmotivatie en de ontwikkeling van jeugd. Zo draag jij als trainer-coach bij aan het sportplezier van de jongste sporters, en zet je je in voor een leven lang sport.Tijdens deze training:Ga je verder in op de pedagogische en didactische kant van training geven en hoe jij hier invulling aan kunt geven;Sta je stil bij het gedrag van sporters en hoe jij hier adequaat mee om kunt gaan;Leer je hoe je voorwaarden kunt scheppen voor een sociaal veilig sportklimaat dat grensoverschrijdend gedrag tegengaat;Leer je meer over hoe je jouw trainingen invulling kunt geven aan de hand van de vier inzichten: structuur en duidelijkheid, stimuleren en motiveren, individueel aandacht geven en regie overdragenVoor wie is deze scholing?De online scholing 'Een beetje opvoeder' is interessant voor iedere trainer-coach die wel eens voor een groep jeugdsporters staat, met in het bijzonder sporters van 7 tot en met 16 jaar. Het maakt niet uit welk niveau de groep jeugdsporters heeft; pedagogiek en didactiek is een belangrijk onderdeel van iedere training.

 • In deze e-learning helpen we verenigingsondersteuners om kennis en inzichten op te doen rondom integriteit, waarmee zij vervolgens het bestuur van clubs, maar ook trainer-coaches op het gebied van integriteit kunnen ondersteunen en adviseren. Wat houdt integriteit in? Waar kan je op letten? Wat kan je preventief doen? Maar ook, wat doe je als het misgaat? De e-learning staat bij al deze vragen stil.

 • Waaruit bestaat de e-learning?   De e-learning biedt inzicht in wat huidige en potentiële vrijwilligers motiveert. Daarnaast krijgen deelnemers een nieuwe kijk op taken en functies die cruciaal zijn voor het soepel laten draaien van de vereniging.  De e-learning start met een zelfscan van de club, gevolgd door drie onderdelen:Vrijwilligers in kaart gebracht;Mensen in beeld;Vrijwilligersmanagement verankeren. Elk onderdeel wordt geïntroduceerd met een video, een interactieve oefening en een handige invultool. Je kunt zelf bekijken welke onderdelen interessant zijn voor jouw club.     

 • De volgende vijf korte filmpjes geven een mooie introductie over geïntegreerd sportgrasbeheer.1. Wat zijn de uitgangspunten en kenmerken Geïntegreerd Sportgrasbeheer ITM: 2.Wat is Geïntegreerd Sportgrasbeheer en wat is Integrated Pest Management: 3. Hoe kun je slim werken met Geïntegreerd Sportgrasbeheer 4. Kun je gewasbeschermingsmiddelen toepassen bij Geïntegreerd Sportgrasbeheer 5. Hoe werkt Geïntegreerd Sportgrasbeheer in de praktijk 

 • Tijdens deze scholing:Zoeken we nieuwe manieren om sponsors te werven;Kijken we naar hoe jij jouw sponsormogelijkheden aantrekkelijker maakt voor de bedrijven/doelgroepen die je hiermee wilt bereiken;Leer je meer over fondsenwerving via Crowdfunding en welke kansen dit jouw vereniging biedt.Reacties deelnemers:"Enthousiasmerende workshop, die hopelijk gaat leiden tot mooie sponsor/crowdfundingsacties!" - Charley Verhaar, penningmeester SSN"Het was een eye-opener. Crowdfunding biedt grote mogelijkheden voor extra inkomsten. Ik ben echt anders tegen de dingen aan gaan kijken." - Martin Houdijk, Hercules Handbal

 • Aan bod komt:bewust omgaan met alcohol schenken;streven naar een rookbeleid en rookvrije omgeving;stimuleren dat er ook een gezondere keuze mogelijk is qua eten en drinken.Met de nadruk op: Wat vind je als vereniging belangrijk? Hoe pakken we dit aan? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de vereniging daar achterstaat en meewerkt?

 • Tijdens deze scholingLeer je hoe je de sociale veiligheid binnen jouw sportvereniging vergroot;Ontdek je hoe je grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen;Geven we je informatie over de mogelijke vervolgstappen;Krijg je handvaten met betrekking tot het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag maakt en mensen aan kan spreken op hun gedrag;Leer je vroege signalen te herkennen en word je bewust van de invloed die jij kan uitoefenen binnen de sportvereniging.

 • Tijdens deze workshop ontdek je wat je vanuit de vereniging als bestuur bewust kunt doen om de betrokkenheid hoog te houden. Krijg je vanuit het ‘waarom’ aanknopingspunten voor actie, waarop je zelf en als totaal bestuur invloed kunt uitoefenen. We wisselen ervaringen uit met andere clubs en bespreken creatieve mogelijkheden om binding te creëren.

 • Een goed functionerende sportclub is te herkennen aan een ‘kloppend hart’. Het bestuur van de club, aangevuld met commissies en actieve leden/ betrokkenen, vormen gezamenlijk dit kloppend hart. Zij zijn in staat om de stip op de horizon te bepalen, bijbehorende ambities te formuleren en hier vervolgens ook uitvoering aan te geven. Dit kan door draagvlak te creëren, leden in beweging te krijgen en taken te verdelen. De kunst is om de elementen van de gouden driehoek (sportaanbod - accommodatie - kader) goed in balans te hebben en vandaaruit keuzes voor de toekomst te maken. Wanneer het bij de ambities past, kan de sportclub doorgroeien naar een open club.In deze sessie worden sportbestuurders in staat gesteld om hun vereniging juist te positioneren en voor te bereiden op een toekomst met continuïteit. De sessie is opgezet in een samenwerking van sportbonden, gemeenten/ lokale sportservices en NOC*NSF. Landelijke, regionale en lokale trends worden besproken, goede voorbeelden komen aan bod en waar je als sportclubs terecht kunt voor ondersteuning.Het is vooral een interactieve sessie waarin sportclubs in gesprek gaan met het bepalen van ambities, het betrekken van mensen, het positioneren van de sportclub, alles om te versterken. Met verschillende oefeningen maken de clubs direct stappen en werken toe naar keuzes voor een sterke toekomst.

 • Het voortbestaan van elke club is uiteindelijk afhankelijk van voldoende leden. Zij zijn de reden van je bestaan. Als vereniging is het zaak om potentiële leden in te laten zien wat je te bieden hebt. Want ook in jouw regio zijn er natuurlijk mensen die best zouden willen sporten maar dat nu niet doen.Tijdens deze inspiratiesessie:Ga je aan de slag met kansen en knelpunten binnen jouw verenigingGa je de interactie aan met collega-verenigingen die tegen vergelijkbare zaken aanlopenLeer je hoe je het aanbod van jouw vereniging kunt afstemmen op de wensen van de doelgroep die je wilt bereiken 

 • Tijdens deze scholing:Wordt aandacht gegeven aan bestuurlijke vernieuwing en leer je wat dit jou én je vereniging oplevert;Gaan we in op de voordelen van een ondernemend en divers samengesteld bestuur;Leer je meer over bestuurlijke verjonging en het werven van een nieuwe generatie bestuurders.

 • De e-learning besteedt onder andere aandacht aan:uitleg over milieuvriendelijk beheer en de rol van integrated pest management;de oorzaken en herkennen van onkruiden, ziekten en plagen;wat maakt een robuuste grasmat;een nieuw onderhoudsplanning;de rol van de vrijwilliger.Naast aandacht voor voetbal wordt ook ingegaan op pesticidenvrij beheer bij andere sporten zoals honk- en softbal, rugby, atletiek en cricket.  

 • Tijdens deze scholingLaat je scheidsrechters nadenken over waar ze verantwoordelijk voor zijn, hoe ze zich gedragen en hoe contact met spelers en coaches is. Voor, tijdens en na de wedstrijd;Leer je kijken naar wat er goed gaat of beter kan en dat ook als zodanig benoemen – eerlijk en concreet;Ben je in staat gedachten en doelstellingen van ‘jouw’ scheidsrechters te vertalen naar de praktijk;Kan je scheidsrechters aan moedigen meer te bereiken dan ze normaal gesproken zonder coach zouden doen.

 • De scholing Expert bestaat uit twee bijeenkomsten en een praktijkdeel. In het praktijkdeel voer je portfolio- en praktijkopdrachten uit. De twee bijeenkomsten zijn zodanig gepland dat je in de tussenliggende tijd kunt werken aan de opdrachten. Na het volgen van de bijscholing kun je je portfolio, gevormd door je portfolio- en/of praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het deelcertificaat Expert behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan de ASK uitbesteed. Informeer bij jouw bond wat het geval is.

 • De scholing Leercoach bestaat uit twee bijeenkomsten en een praktijkdeel. In het praktijkdeel voer je portfolio- en praktijkopdrachten uit. De twee bijeenkomsten zijn zodanig gepland dat je in de tussenliggende tijd kunt werken aan de opdrachten. Na het volgen van de bijscholing kun je je portfolio, gevormd door je portfolio- en/of praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het deelcertificaat Leercoach behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan de ASK uitbesteed. Informeer bij jouw bond wat het geval is.

 • De volgende vragen komen tijdens de scholing aan bod:Hoe zorg ik voor een veilig klimaat in het planningsgesprek?Hoe geef ik de kandidaat maximaal de ruimte om in het reflectiegesprek vinkjes te verdienen?Hoe zorg ik ervoor dat ik een portfolio zo objectief mogelijk beoordeel?Is de PVB-beoordelaar meer dan een meteropnemer?

 • Na het volgen van de scholing Opleiding voor opleiders Expert, Leercoach of PVB beoordelaar kun je je portfolio, gevormd door je portfolio- en/of praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het deelcertificaat Expert, Leercoach of PVB beoordelaar behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan de ASK uitbesteed. Informeer bij jouw bond wat het geval is. 

 • Na het volgen van de scholing Praktijkbegeleider kunnen de deelnemers hun portfolio, gevormd door de praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het diploma Praktijkbegeleider behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan NOC*NSF Academie voor Sportkader uitbesteed. Informeer bij de bijhorende bond wat het geval is. Als de uitwerking voldoende is ontvangt de deelnemer het diploma praktijkbegeleider van de betreffende sportbond.   

 • De rol van praktijkbegeleider is weggelegd voor degene die het leuk vindt om passie en ervaringen met beginnende en zich ontwikkelende trainer-coaches en instructeurs te delen. De praktijkbegeleider onderhoudt contact met de opleiders van de opleidingen of scholingen. In de sportverenigingen draagt de praktijkbegeleider bij aan de ontwikkeling en het behoud van het sportkader.Praktijkbegeleiders zorgen dat trainer-coaches en instructeurs relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. Zeker het sportkader dat een opleiding of (bij)scholing volgt heeft baat bij een passende en veilige leeromgeving voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten. De praktijkbegeleider creëert deze leeromgeving en geeft sportkader gerichte feedback en praktische tips.De rol van praktijkbegeleider is weggelegd voor degene die het leuk vindt om passie en ervaringen met beginnende en zich ontwikkelende trainer-coaches en instructeurs te delen. De praktijkbegeleider onderhoudt contact met de opleiders van de opleidingen of scholingen. In de sportverenigingen draagt de praktijkbegeleider bij aan de ontwikkeling en het behoud van het sportkader.Trainer-coaches en instructeurs die beschikken over een diploma op KSS niveau 3 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur ook PVB 4.1 succesvol hebben afgelegd worden toegelaten tot de opleiding ‘praktijkbegeleider’. Praktijkbegeleider is tevens als module te volgen bij  de Trainer-coach 4 opleiding.Voorafgaand aan de bijscholing ontvang je een reader.Reader PraktijkbegeleiderKwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Voor meer informatie kun je contact opnemen met NOC*NSF Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

 • Tijdens deze masterclass:Gaan we in op de uitdagingen op het gebied van communicatie van jouw club;Bepaal je een eigen strategie en maak je een concreet communicatieplan;Zet je de gemaakte strategie om in concrete actiepunten die je meteen, tijdens het traject, al kunt uitvoeren.

 • De sportadviseurBij steeds meer maatschappelijke vraagstukken doet de overheid een beroep op de sport. Sportbonden, gemeenten en sportserviceorganisaties dragen zorg voor de uitvoering van diverse programma’s. In de praktijk komt echter ook veel werk te liggen op de schouders van sportverenigingen. Die krijgt vaak te maken met bezuinigingen op haar accommodatie, hoge energierekeningen, onvoldoende vrijwilligers en teruglopende ledenaantallen. De bestuurders van sportverenigingen zijn daardoor gebaat bij kwalitatief hoogwaardige begeleiding. Huidige maatschappelijke vraagstukken in de sportsector vragen daarom om sterke sportadviseurs. Het resultaat van hun inzet is dat clubbestuurders - in het complexe krachtenveld van maatschappelijke eisen - hun vereniging in de eigen gemeente goed weten te positioneren, een koers uitzetten én deze goed uitvoeren. De sportadviseur begeleidt de clubbestuurder bij het inzetten van een specifieke koers, waarbij de vereniging keuzes maakt over de eigen rol en de te realiseren doelen. Ook krijgt de bestuurder ondersteuning om een heldere aanpak te formuleren over hoe de vrijwilligers binnen de vereniging samen hun doelen kunnen verwezenlijken. Een sportadviseur krijgt een vereniging in beweging, daar ligt zijn of haar kracht!De opleiding ’sportadviseur’ richt zich op de professionalisering van vereningsadviseurs en -ondersteuners, sportconsulenten en andere professionals die sportverenigingen versterken. De deelnemers aan de opleiding zijn werkzaam bij een sportbond, gemeente, adviesbureau of sportservice organisatie. Inhoud van de opleiding  Het begeleiden van een vereniging als adviseur vraagt om andere vaardigheden dan de rol van ondersteuner. Kennis van de wereld van de sportvereniging en de maatschappelijke context van de sport dient de professional te combineren met adviesvaardigheden, interventiekunde en kennis van verandermanagement. Het specifieke van de sportvereniging komt uitgebreid aan bod in de context van het besturen van een club, de externe omgeving van de club, strategisch management en marketing. De deelnemers maken daarnaast uitgebreid kennis met alle facetten van een adviesproces. Bijvoorbeeld het achterhalen van de vraag-achter-de-vraag, het effectief hanteren van de persoonlijke stijl in context en het geven van overtuigende en inspirerende prestaties. Er is bovendien aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en data gedreven adviseren in de sport. De opleiding sluit nauw aan op de praktijk van de deelnemers.

 • Het unieke Nederlandse verenigingsleven – ruim 25.000 sportclubs - staat onder druk. Veel clubs kampen met een stagnerend ledenbestand en een tekort aan vrijwilligers. Het goede nieuws is dat verenigingen aantoonbaar groeien en soms zelfs kampen met een overschot aan vrijwilligers als ze inspelen op de veranderende behoeften in de verschillende leeftijdsgroepen. Maar hoe zien deze veranderende behoeften eruit? En waar moet jouw club op inspelen? We nemen je mee in de allernieuwste data, inzichten en trends. Zodat ook jouw club aantoonbaar kan groeien! 

 •  Deze masterclass bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op locatie, met de keuze uit twee varianten:1. Het opzetten van inclusief aangepast sportaanbodDeze masterclass is geschikt voor jouw club als jullie nog geen aangepast sportaanbod hebben en jullie daar wel graag mee aan de slag willen gaan. We gaan in op de belemmeringen en motieven die sporters met een beperking (kunnen) ervaren en zetten je aan het denken over jouw vooroordelen en de mogelijke inclusiekansen voor jouw club. Vervolgens gaan we aan de slag met het ‘Stappenplan Samen Sporten’: een hulpmiddel dat is ontwikkeld om sportclubs te begeleiden bij het opzetten van aangepast sportaanbod.  2. Het versterken en inclusiever maken van jouw aangepaste sportaanbodDeze masterclass is geschikt voor jouw club als jullie het aangepast sportaanbod dat jullie al hebben willen verrijken en dieper willen reflecteren op de in- en uitsluitingsmechanismen binnen jullie clubcultuur. Tijdens deze masterclass ga je aan de hand van ‘De Pijlers van Inclusie’ aan de slag met het analyseren van de prioriteiten van en de actiepunten voor jouw club op het gebied van inclusief aangepast sportaanbod.    

 • Over deze workshop:In deze 1.5 uur durende workshop verdiepen we ons in het thema inclusie. We gaan in op de belemmeringen en motieven die sporters met een beperking (kunnen) ervaren. Met behulp van video’s, casussen en verdiepingsvragen zetten we je aan het denken over jouw vooroordelen en de mogelijke inclusiekansen voor jouw club. We sluiten af met een werkvorm waarin je de ruimte krijgt om de belangrijkste pijnpunten én mogelijke oplossingen van jouw club te bespreken met andere deelnemers. 

 • Sporters met een auditieve/communicatieve beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach moet echter wel met een aantal zaken rekening houden om een goede en uitgebalanceerde training te kunnen geven. Bijvoorbeeld met de motorische ontwikkeling van de sporter en het gebruik van hulpmiddelen en gebarentaal. Bovendien kan een sporter met een auditieve en/of communicatieve beperking zich niet altijd goed uiten. Goede begeleiding en communicatie zijn nodig om deze sporters actief en op een plezierige manier mee te laten doen in het sportteam. Sporters met een auditieve/communicatieve beperking hebben een gedegen trainingsopbouw en goede begeleiding nodig om blessures, uitsluiting en sociale verwarring te voorkomen. In de praktijk blijkt dat mensen met een auditief/communicatieve beperking graag willen en kunnen sporten, mits de begeleiding en het sportaanbod aansluit bij de behoefte. In de bijscholing krijg je tips & trucs en de kans om persoonlijke vragen te stellen en ervaringen te delen.De bijscholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van sportlessen en trainingen en met de doelgroep werken of willen gaan werken. Bij voldoende ervaring is een diploma niet vereist. Deze bijscholing wordt gegeven op KSS niveau 2 en 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.Klik hier om de reader Sporters met een auditieve/communicatieve beperking te lezen.

 • Tijdens deze scholingKrijg je inzicht in de kenmerken en belevingswereld van mensen met een verstandelijke beperking;Kan je de visie verwoorden op sporters met een verstandelijke beperking;Leer je je in te leven in de doelgroep en hoe je deze sporters kan begeleiden; Leer je hoe je trainingen of lessen kan afstemmen op sporters met een verstandelijke beperking;Geven wij je informatie over de wedstrijdmogelijkheden voor sporters met een verstandelijke beperking.

 • Sporters met een visuele beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven. Bijvoorbeeld met de motorische ontwikkeling van de sporter, met het gebruik van materiaal en met het eventueel gebruiken van een buddy. Een trainer-coach moet zich kunnen inleven in de situatie van sporters met een beperking. De sporters met een visuele beperking ‘ervaren’ de wereld anders. Zij hebben goede begeleiding nodig bij het sporten en bij de trainingsopbouw om veilig te kunnen sporten. In de praktijk blijkt dat mensen met een visuele beperking graag willen en kunnen sporten, mits de begeleiding en het sportaanbod aansluit bij de behoefte.De (bij)scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van sportlessen en trainingen en met de doelgroep werken of willen gaan werken. Bij voldoende ervaring is een diploma dan ook niet vereist. Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 2 en 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.Klik hier om de reader Sporters met een visuele beperking te lezen.

 • Tijdens deze scholingLeer je hoe je gedragingen die voortkomen uit gedragsstoornissen kunt herkennen en begrijpen;Ontdek je hoe je effectief om kan gaan met ongewenst gedrag;Ga je aan de slag met je eigen gedrag als trainer en welke invloed jouw communicatie en training heeft op sporters met gedragsproblematiek;Leer je hoe je een sociaal veilig, positief en stimulerend sportklimaat kan creëren. 

 • Tijdens deze scholingLeer je vanuit jouw kracht hoe je de sport in Nederland kan versterken en jouw eigen sportomgeving in positieve zin kan veranderen;Wordt je uitgedaagd om jezelf actief te ontwikkelen binnen een veilige en dynamische leeromgeving;Werk je samen met andere jongeren aan bestaande vraagstukken in de sport;Leer je oplossingsgericht denken over bestaande uitdagingen.

 • Als VCP-er heb je korter of langer geleden ongetwijfeld de opleiding voor VCP van NOC*NSF gevolgd. Maar veel VCP-ers krijgen in de praktijk maar weinig vragen of meldingen. Hoe zat het ook alweer? Wat is je rol als VCP-er en wat kan je doen als iemand zich bij je meldt? Wat houdt de meldplicht ook alweer in? En hoe kan ik mijn bestuur adviseren over preventiebeleid? Allemaal vragen die in je opleiding aan de orde zijn gekomen maar waarvan we ons kunnen voorstellen dat de kennis een beetje is weggezakt. Tijd om deze kennis weer even op te frissen en je daarnaast te laten informeren over nieuwe ontwikkelingen.Heeft jouw bestuurder ook interesse om deel te nemen, dan is hij of zij ook van harte welkom, zodat jullie allebei na afloop weer alle actuele kennis paraat hebben.

 •  Tijdens deze scholingLeer je om zowel sportieve als pedagogische thema’s in je trainingen te verwerken;Gaan we in op hoe je samen met het kind kan ontdekken wat ze allemaal kunnen en willen leren;Ontdek je wat jouw rol is als coach en hoe je het zelfvertrouwen van sporters kan vergroten;Geven we jouw trainingen een extra dimensie door te focussen op plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf-ontdekkend leren.

 • Tijdens deze scholingLeer je de behoefte van kinderen met autisme te begrijpen en hun gedrag te herkennen;Leer je structuur en houvast aan te brengen in trainingen en wedstrijden;Geven we je tips over hoe je communicatie en materialen kan aanpassen aan de sporter.

 • Tijdens deze scholingLeer je over de werking van het puberbrein;Ontdek je hoe je jezelf kan verplaatsen in pubers en hun drukke leven en leer je hoe je trainingen aantrekkelijker kan maken;Is er aandacht voor wat er gebeurt in de hersenen wanneer je plezier hebt en waarom het belangrijk is om oefeningen uitdagend en leuk te maken;Leer je pubers te betrekken bij de training door ze zelf steeds meer verantwoordelijkheid te geven en de regie aan hen over te dragen.

 • Deze scholing is geschikt voor ervaren trainers, voor vrijwilligers met pedagogische vaardigheden en ervaring die coaches bij willen staan of professionals zoals buurtsportcoaches. Als trainersbegeleider ga je de trainers of coaches binnen de sportvereniging voor langere tijd ondersteunen. Daardoor werk je mee aan een structureel sportief, veilig en stimulerend sportklimaat binnen de vereniging. Zo kan een coach bijvoorbeeld om feedback vragen bij een training die altijd rommelig verloopt. De trainersbegeleider observeert vanaf de zijlijn en ziet zo andere dingen dan de coach zelf, die volop in de dynamiek betrokken is en zijn of haar handen vol heeft aan het team.Tijdens de scholing leer je de trainer te laten reflecteren op zijn gedrag en manier van coachen. Welk effect heeft dit op de sporters? Je leert gedrag te observeren (verbale en non-verbale uitingen) en analyseren en je analyse te vertalen in concrete tips: wat gaat er goed, wat kan beter? Verder leer je observaties op een goede manier met de trainer te bespreken.Door ontwikkeling en begeleiding van trainers in de praktijk kun je doelgericht werken aan een groep trainers en coaches die daadwerkelijk in staat is het gewenste positieve sportklimaat te creëren en invulling te geven aan de pedagogische rol.

 • De opleiding Verenigingsmanagement heeft als doel bestuursleden, verenigingsmanagers en verenigingsondersteuners van externe adviesorganisaties handvatten te geven voor effectiever en professioneler werken.De inschrijving is nu geopend. Data en tijden zijn nog onder voorbehoud.DeelnemersperspectiefKennismaken met een breed scala aan thema’s die onontbeerlijk zijn bij het besturen, managen en ondersteunen van sportverenigingen.Het leren van technieken voor het identificeren en oplossen van problemen, zowel interne als maatschappelijk gerelateerde.Kennis opdoen van de maatschappelijke ontwikkelingen waar verenigingen mee te maken hebben.Het ontwikkelen van de persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden.Netwerken en kennisdeling.

 • Tijdens deze scholing leer je:Welke rol een vertrouwenscontactpersoon vervult binnen een sportclub; Welke positie de vertrouwenscontactpersoon inneemt; Wat begrippen als (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie inhouden; Hoe je gesprekken kunt voeren en om kunt gaan met de emoties van de betrokkenen; Op welke manieren je kunt bijdragen aan preventie van grensoverschrijdend gedrag; 

 • Voor gecertificeerde vertrouwenspersonen geldt deze bijscholing ook als geaccrediteerde opleiding in het kader van hercertificering als vertrouwenspersoon.Daarnaast is de bijscholing een waardevolle aanvulling voor professionals in de sport, maatschappelijk werkers en (sport)psychologen, die meer kennis willen over het begeleiden van (grensoverschrijdende) incidenten binnen de structuren van de sportsector.Goede kennisontwikkeling leidt tot een zo veilig mogelijke sport. Naast basiskennis van ongewenste omgangsvormen en integriteit in het kader van strafrecht en ARBO wetgeving is het daarom belangrijk dat de vertrouwenspersoon kennis krijgt van het sporttuchtrecht, sport specifieke preventietools en de samenwerking met Centrum Veilige Sport. Dit komt in de scholing aan bod. Na het volgen van de scholing kan de vertrouwenspersoon o.a.:melders binnen de sport begeleiden;adviseren van gemeentenAdviseren van verenigingen/sportbonden op het gebied van preventieBijdragen aan bewustwording en voorlichting.De vertrouwenspersoon kan in alle gevallen terugvallen op CVSN om te sparren en om gebruik te maken van ons landelijke netwerk bij de sportbonden, hulpverlening en politie.Voor wie is de scholing Vertrouwenspersoon SportDe bijscholing Vertrouwenspersoon Sport is bedoeld voor gecertificeerde vertrouwenspersonen, professionals in de sport, en maatschappelijk werkers of (sport)psychologen.Vrijwilligers in de sport adviseren wij de opleiding ‘Vertrouwenscontactpersoon in de sport’  te volgen voor de basiskennis rondom grensoverschrijdend gedrag.Twijfel je of deze bijscholing voor jou passend is? Neem dan contact op met opleidingen@nocnsf.nl

 • Deze voorlichting is een eerste kennismaking voor (aankomende) topsporters met integriteit in de sport. Om te beginnen komen de positieve waarden van sport aan de orde. Verder behandelt de sessie de belangrijkste regels, risico’s en tips rondom matchfixing, doping en grensoverschrijdend gedrag. Dit verkleint de kans dat sporters per ongeluk overtredingen begaan. Natuurlijk wordt hierbij uitgebreid aandacht besteed aan de vraag waar sporters (vertrouwelijke) gesprekspartners, hulp en meldpunten kunnen vinden.  Maar vooral wordt een team of trainingsgroep aangemoedigd om open te spreken over twijfels, dilemma’s en omgangsvormen. In een veilige setting, zonder een trainer of staflid erbij. Zo vergroot deze sessie de gezamenlijke bewustwording over integriteit als topsporter, en draagt het bij aan een open, veilig en eerlijk topsportklimaat.

 • Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Met enigszins absurde oefeningen en creatief denken, ga je met een vernieuwde blik kijken naar vrijwilligersmanagement. En ga je direct keuzes maken én aan de slag voor jouw eigen vereniging. Naast de sessies met collega bestuurders en een sessie op jouw vereniging, krijg je toegang tot de online module Vrijwilligersmanagement.  

 • In twee panels werd gediscussieerd over dit onderwerp. Panel 1 bestond uit Ernst Bos (grasadviseur), Jaap Verhagen (toezichthouder van de gemeente Zutphen) en Lukas Florijn (wet- en regelgeving specialist van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De panelleden discussieerden over de huidige geldende wet- en regelgeving, en of het mogelijk is om chemievrij te beheren. Zowel Ernst Bos als Jaap Verhagen zijn mening dat chemievrij beheer mogelijk is, maar dat het vraagt om een andere manier van onderhouden en een kwestie van maatwerk is. Lukas Florijn gaf uitleg over de huidige wet- en regelgeving op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw en schetste daarin een toekomstperspectief.Panel 2 bestond uit drie bestuurders afkomstig van beheerstichtingen en sportverenigingen. Panelleden Piet Zwinkels (Stichting Groene Grasvelden Wijchen), Bert van der Meijden (voorzitter VV Maarssen) en Rob Zwaard (bestuurslid st. Beheer MVV’27) gingen met elkaar in gesprek over de samenwerking vanuit de sportvereniging om het onderhoud en beheer van natuurgras sportvelden goed te kunnen organiseren. Goede voorbeelden over langdurige samenwerking werden afgewisseld met vraagstukken over hoe je zo’n samenwerking kan opstarten. De verschillende ervaringen gaven duidelijk aan dat er een wereld te winnen is door kennis met elkaar te delen.Het webinar is zeer hoog gewaardeerd door de kijkers en is geheel terug te kijken via webinar samenwerken chemievrij beheer

Meer aanbieders

NOC*NSF Academie voor Sportkader

NOC*NSF Academie voor Sportkader

De NOC*NSF Academie voor Sportkader zet zich al meer dan vijftien jaar met succes in voor het opleiden van bestuurders, trainer-coaches, scheidsrechters, vertrouwenscontactpersonen en opleiders van het sportkader. De Academie richt zich op alle doelgroepen die een rol hebben op de sportvereniging.Kenmerkend voor de opleidingen is dat ze sportgeneriek zijn; opleidingen over onderwerpen die, ongeacht de sport, een belangrijke rol spelen bij elke club of vereniging. Opleidingen gaan bijvoorbeeld over een vereniging besturen met visie of het coachen van specifieke doelgroepen. De sportgenerieke scholingen zijn daarom geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in de sportwereld; van bestuurder tot scheidsrechter en van vrijwilliger tot trainer-coach.

Meer lezen
Badminton Nederland

Badminton Nederland

Meer lezen
Centrum Veilige Sport Nederland

Centrum Veilige Sport Nederland

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is het meldpunt en kenniscentrum van grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport. CVSN is er voor alle sporters, bestuurders, ouders, trainers en vrijwilligers, werkt onafhankelijk op basis van vertrouwelijkheid, denkt mee en geeft advies. Via diverse kanalen is het Centrum altijd gratis, nagenoeg 24/7 en indien gewenst anoniem te bereiken. Meer informatie: centrumveiligesport.nl.   

Meer lezen
Bekijk alle