Functionele cookies: Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.


Gepersonaliseerde informatie Hiermee ontvangt u gepersonaliseerde informatie op onze website die wordt afgestemd op uw internetgedrag.


Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden voor Sportopleidingen.nl

Laatste update maart 2018

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.sportopleidingen.nl (hierna: “de Website”). 

Door de Website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stem je in met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruik Website

De gegevens op deze Website zijn bedoeld ter algemene informatie. Wij doen er alles aan om de gegevens op de Website zo nauwkeuring mogelijk weer te geven. We zijn hiervoor wel afhankelijk van de aanbieders van opleidingen, trainingen, cursussen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van foutieve of onvolledige informatie op de Website, noch kunnen aan de inhoud van de Website rechten worden ontleend. Ook aan kennelijke fouten van aanbieders van opleidingen die leiden tot het foutief tonen van informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend.

De Website toont links naar internetsites en informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik van deze internetsites of informatiebronnen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Privacy

De Website verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze gegevens zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld voor het aanmelden voor een opleiding of het schrijven van een review. Raadpleeg voor meer informatie het toepasselijke privacyreglement.

Door u aan te melden voor een opleiding gaat u een overeenkomst aan met de aanbieder van de opleiding. De door de aanbieder gehanteerde voorwaarden zijn op die overeenkomst van toepassing. Sportopleidingen.nl wordt geen partij bij de overeenkomst. De aanbieder van de opleider zal u verder informeren over de cursus.

Plaatsen review

Op deze Website kan je een review plaatsen over de door jou gevolgde opleiding. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen van een review:

  • Je plaatst geen aanstootgevende, racistische, discriminerende, pornografische, bedreigende, provocerende, respectloze of anderszins ongepaste teksten op de Website;
  • Je plaatst geen commerciële content, op welke manier dan ook, op de Website;
  • NOC*NSF is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de review die iemand plaatst op de Website;  
  • Je staat er voor in dat de teksten die je plaats op de Website geen inbreuk maken op toepasselijke wetgeving en geen inbreuk (zullen) maken op enig (intellectueel eigendoms-) recht van derden;
  • NOC*NSF behoudt zich te allen tijde het recht voor om geplaatste teksten te verwijderen.


Kom je een bericht van iemand die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, laat ons dit dan weten via opleidingen@nocnsf.nl.

Plaatsen opleidingen in agenda

Een aanbieder van opleidingen (hierna: “Aanbieder”) kan bij Sportopleidingen.nl een login aanvragen opdat Aanbieder zelf opleidingen kunnen plaatsen in de agenda op de Website. Aanbieder is gehouden de verstrekte inloggegevens geheim te houden. Zodra Aanbieder weet of reden heeft om te vermoeden dat de inloggevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de Aanbieder Sportopleidingen zo snel mogelijk in kennis te stellen. Aanbieder is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het (onbevoegd) gebruik van de Website via de inloggegevens van Aanbieder en vrijwaart Sportopleidingen.nl van aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de op de Website via de inloggegevens van Aanbieder geplaatste gegevens.

Toegang tot de Website

Wij kunnen niet een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot de Website garanderen. Wij houden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de Website aan te brengen.

Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove nalatigheid zijn wij niet aansprakelijk voor (in)directe schade die je lijdt als gevolg van het gebruik van de Website of de onmogelijkheid de Website te gebruiken, om welke reden dan ook. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor de (in)directe schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot de Website als gevolg van storingen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de Website of het optreden van overmacht.

Wijzigen van deze gebruiksvoorwaarden

Indien wij deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen wij de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden op de Website plaatsen. Controleer regelmatig de Gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe Gebruiksvoorwaarden wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe Gebruiksvoorwaarden.

Op het gebruik van de Website en onze diensten is Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen en/of opmerkingen kan je contact met ons opnemen via opleidingen@nocnsf.nl.

Sportopleidingenl.nl, onderdeel van:

Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)

Papendallaan 60

6816 VD Arnhem